CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta celebrada el dia 8 de març 2023 es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 30 de març 2023 (dijous), a l’auditori, a les 20:00 hores en primera convocatòria, i a les 20,30 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

• Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’ anterior Assemblea General Ordinària de Socis.
• Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes.
• Informe de la Presidència.
• Renovació de càrrecs: vice-president/a, secretari/a i 4 vocals.
• Torn obert de preguntes.

LA JUNTA DIRECTIVA
Amposta, 9 de març 2023