Equip directiu

Director: Jacint Gisbert i Serrat

Cap d’estudis: Jordi Mompel i Cabrera

Secretària acadèmica: Núria Ferré i Cardona