Construint una Escola de Música Inclusiva

Al llarg del temps, el llenguatge, juntament amb la lògica, han esdevingut la nostra principal forma simbòlica, però s’ha deixat una mica de banda la seva forma artística. L’activitat musical posseeix intrínsecament propietats de comunicació, educatives, d’oci, terapèutiques, socials, lúdiques, etc. L’expressió artística contribueix al desenvolupament integral i harmònic de les persones i va lligat a un augment de l’autoestima i del seu benestar psíquic. La música ens ajuda a establir relacions humanes i ens acompanya en l’adaptació de les persones a l’entorn. La música, per ella mateixa, és inclusiva, esdevenint una eina excel·lent per a integrar persones i valors, ja que engloba dimensions intel·lectuals, socials i afectives.

És per tot això que ens vam plantejar  construir una Escola per a tothom, en la que puguem compartir i gaudir la música, prioritzant la detecció i supressió progressiva de barreres en l’aprenentatge i contemplant l’accés universal a l’educació musical (tothom ha de poder accedir a l’Escola de Música) i el dret a l’èxit educatiu (un cop dins de l’Escola, tothom hi ha de poder assolir el seu propi èxit).

La inclusió és un procés que no s’acaba, un objectiu que es va redefinint a mesura que ens hi anem acostant. Una escola inclusiva és una organització en procés de transformació constant, que vol adaptar-se a un món complex en evolució permanent. Parteix de l’acceptació radical de la diversitat com a fet constituïu i enriquidor de la naturalesa humana i social. Per aquest motiu, l’atenció individualitzada esdevé universal: totes i tots som especials.

L’escola inclusiva necessita desenvolupar-se en el si d’una comunitat escolar segura i acollidora, que cal anar construint des de la pròpia escola:

  • Comptant amb la participació de tots els sectors de la comunitat: famílies, alumnes, docents, personal no docent, equip directiu, entitats properes.
  • Creant una cultura de centre inclusiva, compartida pels diferents sectors.
  • Construint un clima d’escola acollidor i inclusiu.
  • Organitzant activitats de participació i aprenentatge per a la comunitat.
  • Aplicant al claustre els mateixos principis inclusius que regeixen l’escola, propiciant la cooperació entre docents, la seva participació en els projectes, les comunitats de pràctica formativa…
  • Abordant totes les dificultats, tensions i contradiccions que vagin sorgint davant els processos de canvi des del consens i els principis propis de la inclusió.

Una Escola de Música per a tothom

L’educació inclusiva pretén pensar les diferències en termes de normalitat (tots som diferents, però iguals en drets) i d’equitat en l’accés a una educació de qualitat per a tothom. Per tant, inclusió total significaria l’aposta per una escola que acull la diversitat general, sense exclusió alguna, ni per motius relatius a la discriminació entre diferents tipus de necessitats, ni per motius relatius a les possibilitats que ofereix l’escola. La inclusió comença acceptant les diferències, celebrant la diversitat i promovent el tracte equitatiu de cada alumne.

Per a procurar l’èxit de tothom cal posar les persones en el centre del projecte educatiu. Això implica:

  • Una educació musical que contempli les diferents necessitats, interessos i capacitats de cada persona, a través d’eines i estils pedagògics pensats per a treballar en la diversitat:  currículum obert, programació múltiple, diversitat de ritmes i estils d’aprenentatge…
  • Una formació artística que tingui en compte també els aspectes humans i socials de l’educació: educació en valors, gestió de les emocions, aprenentatge cooperatiu…
  • Una tutoria sòlida que vetlli per l’atenció a la diversitat, amb un sistema d’avaluació al servei d’una millora continua dels diferents processos.
  • Una organització escolar flexible, capaç d’adaptar-se a les necessitats canviants del procés d’inclusió i que sigui capaç d’abandonar les estructures tradicionals a mesura que ho vagi necessitant, així com de detectar contínuament les barreres a l’aprenentatge i la participació amb que es troben els alumnes.

Com ho fem?

L’educació inclusiva suposa un model d’escola en què tota la comunitat educativa (professors, alumnes i famílies) participi i desenvolupi un sentit de comunitat entre tots els participants.

En aquest model, els professors ordinaris i els professors especialistes (musicoterapeutes) treballen de manera conjunta i coordinada dins el context natural de l’aula ordinària, afavorint el sentit de pertinença a la comunitat i la necessitat d’acceptació, siguin quines siguin les característiques dels alumnes.